จาน/Plate (Black & Black Design)

จานสีดำ(Black Plate)


 จานสี่เหลี่ยมจตุรัส

 จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า

จานสีดำขอบขาว(Black White Plate)

จานกลม ขอบขาว

จานสี่เหลี่ยมจตุรัส

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบขาว

จานถาดยาวขอบขาว